uru

Compra uru.com

Information about uru

  • Languages ​​in which uru is used:

    (Pressione o botão e ouvir)

Hyphenation of uru

uru

  • It consists of 1 syllables and 3 chars.
  • uru is a word monosyllabic because it has one syllable

Words that rhyme with uru

Are you looking more rhymes for uru? Try our rhymes search engine.

1 syllables words

curu-curu, ex-guru

2 syllables words

bauru, chaga-de-bauru, Jauru, Nauru, buru, Curu, ecuru, duru, guru, uaiuru, acuiuru, juru, Ajuru, muru, aruru, bredo-caruru, ecruru, eruru, cipó-cururu, ingá-cururu, sapo-cururu, sapo-jururu, suru, turu, xuru, azuru

3 syllables words

chagas-de-bauru, paiauru, pojauru, pirauru, pirrauru, guaburu, iaburu, jaburu, saburu, chamburu, cumburu, tamburu, ximburu, doburu, duburu, juburu, chacuru, guacuru, itacuru, jacuru, macuru, tacuru, anu-guaicuru, anum-guaicuru, apicuru, baicuru, cuicuru, guaicuru, guicuru, baiucuru, cucuru, jucuru, sucuru, tucuru, xucuru, conduru, cunduru, gunduru, munduru, alfuru, anguru, canguru, rato-canguru, uaimiuru, cajuru, crajuru, gajuru, guajuru, najuru, oajuru, pajuru, timbó-carajuru, uajuru, camuru, aimuru, munuru, amapuru, anapuru, arapuru, irapuru, tapuru, mepuru, taipuru, baruru, bredos-caruru, caruru, jaruru, maruru, paruru, bururu, capim-mururu, capins-mururu, cipós-cururu, cururu, ingás-cururu, jururu, marreca-tururu, mururu, pururu, sururu, tururu, maturu, taturu, poturu

4 syllables words

quabiburu, caramburu, Paracuru, baiacuru, mandacuru, nanacuru, Itapecuru, capicuru, itapicuru, japicuru, tapicuru, imbucuru, manducuru, voaduru, furufuru, ratos-canguru, carajuru, goajuru, timbós-carajuru, ajurujuru, cajamuru, caramuru, miroró-caramuru, murumuru, guirapuru, uirapuru, virapuru, agutipuru, cutipuru, quatipuru, puropuru, purupuru, tucumã-purupuru, iracaruru, pancaruru, tuparuru, bacururu, barururu, marrecas-tururu, mondururu, mundururu

5 syllables words

curupaicuru, nanambucuru, oaimirijuru, uaimirijuru, acoaramuru, jaguaramuru, jaraguamuru, mirorós-caramuru, Manacapuru, cuatipuru, tucumãs-purupuru, piacururu, piracururu, corocoturu

6 syllables words

guamaiacucuru